Kadra

Koordynator projektu

mgr Barbara Boraś-Bogumił

Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne ukończone na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego (15lat) oraz wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Obecnie Wiceprezes w.w. Zarządu. Przez rok wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym. Odbyte liczne szkolenia: z pisania projektów EFS, kierowania kadrą dla przedstawicieli
Organizacji Pozarządowych, instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
socjoterapii, dla doradców rodzinnych. Uczestnictwo
w specjalistycznych warsztatach mediacyjnych
dotyczących przemocy i konfliktów rodzinnych,
a także odbyte szkolenie z w zakresie Rodzinnej
Opieki Zastępczej. Nauczyciel mianowany.

Ekspert ds. rekrutacji, monitoringu i ewaluacji


Agnieszka Witkowska-Kostaś


 

Specjalista ds.

administracyjno-biurowych

Marta Kępka


Osoby pierwszego kontaktu:


Barbara Kubat

Wykształcenie wyższe zawodowe - pedadogiczne -
pedagog szkolny, rodzinny. Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej. Od 12 lat działacz TPD - kierownik-wychowawca TPD w Maszewie.


mgr Augustyn Maćkowiak


Wykształcenie wyższe. Obecnie Kierownik Klubu
Garnizonowego w Stargardzie Szczecińskim.
Kiedyś praca w Jednostce Wojskowej oraz w Gminnym
Ośrodku Kultury. zdobyty tytuł mediatora sądowego.

mgr Barbara Tuszyńska

Ukończyła studia wyższe. Jest magistrem pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej. ukończyła również studia
podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Terapia
Pedagogiczna, Resocjalizacja, Pomoc Psychologiczna.
Uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowego. Pracowała w domu dziecka jako
wychowawca.

mgr Beata Chmielarska

Ukończone studia wyższe magisterskie na US
w Szczecinie na kierunku pedagogicznym.
Kierownik SOW przy ul. Potulickiej 29. Nauczyciel
akademicki-prowadzenie autorskiego cyklu zajęć
ze studentami z zakresu Pedagogiki społecznej.
Mama 22-letniej Natalii.

mgr Katarzyna Jaworska-Ackiewicz

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim na wydziale Prawa i Administracji. Obecnie prawnik w Rodzinnym Ośrodku Interwencyjno- Mediacyjnym i w Biurze Rzecznika Praw Dziecka TPD.

mgr Patrycja Peters

0siągnięte wykształcenie wyższe o kierunku:
socjologia, zdobyte na Uniwersytecie Szczecińskim.
Później ukończone również studia podyplomowe
z pedagogiki w 2008r.0 Były kierownik Stowarzyszenia
Opieki nad Dziećmi. Obecnie kierownik
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Odbyte liczne
szkolenia o tematyce zbliżonej pedagogice
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

mgr Stanisław Fabian

Emerytowany nauczyciel, lat 65 wykształcenie wyższe.
Od początku pracy zawodowej przez 25 lat byłem związany ze środowiskiem wiejskim.  Przez cały ten czas byłem bardzo zaangażowany społecznie działając na polu sportowym i kulturalnym wsi. Wspólnie z młodzieżą tych  środowisk budowaliśmy boiska sportowe i świetlice. Dzięki tym działaniom zyskałem duże zaufanie  społeczne i poparcie dla podejmowanych inicjatyw. W latach siedemdziesiątych pracowałem w kółkach rolniczych jako specjalista do spraw oświaty rolniczej dzięki czemu nawiązałem cudowny kontakt z młodymi rolnikami.

W 1990 roku podjąłem pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie jako nauczyciel a od 1994 roku jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie do przejścia na emeryturę. Praca na tym stanowisku, moja społecznikowska pasja i doświadczenie pozwoliły mi na aktywizację rodziców w dziele pomocy szkole oraz pomocy rodzicom i uczniom będących w potrzebie.Stan rodzinny to żona, dwoje dorosłych synów i trzy dorodne wnuczki, którym wraz z żoną poświęcamy dużo czasu.

mgr Magdalena Wilk

Nazywam się Magdalena Wilk, z wykształcenia jestem
pedagogiem, od czterech lat prowadzę Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze TPD, jestem również
kuratorem społecznym. Poza wykształceniem
kierunkowym Pedagogika Opiekuńcza z resocjalizacją,
wiedzę poszerzałam na wielu kursach, między innymi:
„Systemowe wspieranie rodziny w kryzysie,” kurs
pedagoga rodzinnego, Szkoła Mediacji.
Interesuję się psychologią, jestem w trakcie
podyplomowych studiów na kierunku „Diagnoza
i terapia pedagogiczna”
Nie jest mi obojętny los drugiego człowieka,
a zwłaszcza krzywdzonych dzieci. W życiu staram się
kierować empatią i poszanowaniem godności innych.

mgr Joanna Wybieralska

Zawodowo - Kierownik-wychowawca

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD

w Szczecinie, nauczyciel wychowania

przedszkolnego,

pedagog rodzinny. Wykształcenie wyższe

pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie

socjoterapii, kurs podyplomowy w zakresie arteterapii.

Prywatnie: Ciekawa ludzi, książek i świata. Od 17 lat

szczęśliwa mama. Zapracowana, zabiegana ciągle

dokształcająca się,chwile wytchnienia znajduje

w filiżance herbaty i lekturze. Słucham muzyki etnicznej.

mgr Krystyna Bartosik-Warchoł

 

 

Ukończyła studia wyższe z pedagogiki

specjalnej, kierunek oligofrenopedagogika.

Jest wieloletnim pedagogiem i wychowawcą.

Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi

w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Osiągnęła bardzo dobre wyniki w pracy

dydaktycznej i wychowawczej.

Wyróżniała się bardzo dobrymi kontaktami

z dziećmi i ich rodzicami. Wielu z nich

pomaga do dzisiaj.

 

mgr Marta Bagan
Ukończyła studia wyższe z pedagogiki, w zakresie pedagogiki kulturoznawczej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
mgr Sonia Świtalska
Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjno - korekcyjnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Posiada łatwość w nawiązywaniu serdecznych relacji z dziećmi.

 

 

 

zapraszamy

Copyright © PPiO Created by Itpol - usługi informatyczne szczecin - all rights are reserved.