faq

Najczęściej zadawane pytania:

1.

Witam. Zwracam się z takim pytaniem: pracodawca mi nie wypłacił za 3 miesiąca złożyłam wniosek do sądu i wygrałam sprawę, później papiery poszły do komornika, ale komornik umoży,ł bo pracodawcy już tam nie było. Sprawa już ma 4 lata, więc nie wiem czy są jeszcze szanse na odzyskanie pieniędzy? Ale ostatnio się dowiedziałam, że fundusz alimentacyjny zwraca pieniądze, lecz bez odsetek i odlicza od sumy zatwierdzonej przez sąd około 1300zł. Czy tak można? Proszę o poradę co mogę zrobić.

Zgodnie z artykułem 291 § 5 Kodeksu pracy Pani roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. W razie niewypłacalności pracodawcy roszczenia pracowników mogą być zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaspokojeniu z środków Funduszu podlegają tylko należności główne min. tak jak w Pani przypadku z tytułu wynagrodzenia za pracę. Roszczenia te podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy. Łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wniosek o zaspokojenie roszczeń z powodu niewypłacalności pracodawcy może Pani złożyć u kierownika

Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W Szczecinie takie Terenowe Biuro mieści się na ul. Żubrów 3. Wniosek powinien zawierać określenie niewypłacalnego pracodawcy oraz wskazanie tytułów roszczeń ( w Pani przypadku wynagrodzenia za pracę), oraz ich wysokości. Do wniosku należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu oraz dokumenty potwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji przez komornika. Formularz takiego wniosku można ściągnąć ze strony internetowej Terenowego Biura. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają tylko należności główne--
Katarzyna Ackiewicz

2.

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a separacją?

Rozwód to definitywne zakończenie związku małżeńskiego. Rozwód może być orzeczony przez sąd, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Między byłymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie będą też dziedziczyć po sobie z mocy ustawy.Byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie. W celu rozwiązania małżeństwa małżonek chcący zakończyć związek małżeński musi złożyć pozew rozwodowy do właściwego Sądu Okręgowego. Opłata sądowa wynosi 600 zł. W przypadku separacji zachodzą te same skutki jak przy rozwodzie z jedną różnicą - nie dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego. Małżeństwo formalnie nadal istnieje, a małżonkowie nie mogą zawrzeć nowych związków małżeńskich. Separacja może zostać orzeczona przez sąd, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia. Pozew o separację wnosi się również do Sądu Okręgowego. Opłata sądowa wynosi 600 zł-jeżeli separacja ma być orzeczona na skutek pozwu jednego z małżonków. Na zgodny wniosek małżonków opłata wyniesie 100 zł.- w tym przypadku sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym (jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci).

3.

Jakiego rodzaju sprawy rozpatrywane są w postępowaniu uproszczonym?


Zgodnie z art.505^1 Kodeksu postępowania cywilnego do spraw rozpatrywanych przez sądy rejonowe w postępowaniu uproszczonym należą:

1. sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgdności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

2. sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Katarzyna Ackiewicz

4.

Witam
Wygasa mi umowa u mojego obecnego pracodawcy z końcem miesiąca, pracodawca nie płacił dodatku nocnego zarówno mi jak i innym pracownikom, którym się ten dodatek należał, czy u Państwa mogę uzyskać pomoc w zakresie obliczenia należnego mi dodatku?"

Proponuję zwrócić się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie (oddział Państwowej Inspekcji Pracy)mieszczącego się przy ul.Pszczelnej 7, tel. 91
431 19 29. Art.10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy do jej obowiązków zalicza min: nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

zapraszamy

Copyright © PPiO Created by Itpol - usługi informatyczne szczecin - all rights are reserved.